1-619-262-4373 Toll Free    1-888-615-5330

Non-Discrimination Policy

Nondiscrimination and Accessibility Notice (ACA § 1557)

MEDICAL CENTER PHARMACY complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Medical Center Pharmacy does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

MEDICAL CENTER PHARMACY

 • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
  • Qualified sign language interpreters
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
 • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
  • Qualified interpreters
  • Information written in other languages

  If you need these services, contact Medical Center Pharmacy’s Customer Relations Department.

  If you believe that MEDICAL CENTER PHARMACY has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

  Medical Center Pharmacy
  Customer Relations Department
  610 Gateway Center Way, G
  San Diego, CA, 92102
  Fax: (619) 263-1921 ▪ Email: customer.relations@mcprx.com

  You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, the Medical Center Pharmacy Customer Relations Department’s Civil Rights Coordinator, is available to help you.

  You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

  U.S. Department of Health and Human Services
  200 Independence Avenue, SW
  Room 509F, HHH Building
  Washington, D.C. 20201
  1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

  Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

  Get Help in Other Languages
  If you need help or speak a non-English language, call 1-888-615-5330 and you will be connected to an interpreter who will assist you at no cost.

  ENGLISH
  ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-888-615-5330.

  SPANISH
  ATENCIÓN: Si usted habla español, tenemos servicios de asistencia lingüística disponibles para usted sin costo alguno. Llame al 1-888-615-5330.

  CHINESE
  小贴士:如果您说普通话,欢迎使用免费语言协助服务。请拨 1-888-615-5330。

  VIETNAMESE
  CHÚ Ý: Nếu quý vị nói tiếng Việt, thì có sẵn các dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ miễn phí dành cho quý vị. Hãy gọi số 1-888-615-5330.

  TAGALOG
  Pansinin: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, mga serbisyo ng tulong sa wika, nang walang bayad, ay magagamit sa iyo. Tawagan ang 1-888-615-5330.

  KOREAN
  알림: 한국어를 하시는 경우 무료 통역 서비스가 준비되어 있습니다. 1-888-615-5330로 연락주시기 바랍니다.

  ARMENIAN
  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-888-615-5330

  PERSIAN (FARSI)
  توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما
  تماس بگیرید. 1-888-615-5330 فراهم می باشد. با

  RUSSIAN
  ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, вам будут бесплатно предоставлены услуги переводчика. Звоните по телефону: 1-888-615-5330.

  JAPANESE
  注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-888-615-5330 まで、お電話にてご連絡ください。

  ARABIC
  إذا كنت لا تتحدث اللغة الإنجليزية. تتوفر لك خدمات المساعدة اللغوية مجانا. اتصل على الرقم 8330-516(888)1 تنبيه:
  PUNJABI
  ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-888-615-5330 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

  CAMBODIAN
  ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-888-615-5330។

  HMONG
  LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-888-615-5330.

  HINDI
  ध्यान दें: यदि आप अंग्रेजी बोलते हैं, तो मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। कॉल 1-888-615-5330 .

  THAI
  เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-888-615-5330.